Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

 1. Venefica; Opdrachtnemer, vof geregistreerd onder KvK nummer 73779709 bij de Kamer van Koophandel Eindhoven.
 2. Klant; het bedrijf of hoofdelijk aansprakelijke van een onderneming, of een particulier die een overeenkomst sloot me Venefica.
 3. Overmacht; onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken buiten de wil of toedoen van Venefica.
 4. Diensten; alle door Venefica en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Venefica gesloten overeenkomsten waarbij Venefica diensten of producten aanbiedt of levert.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van de Klant.
 3. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Venefica zijn overeengekomen.
 4. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de goedgekeurde overeenkomst.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Elk aanbod van Venefica is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Indien er sprake is van een tekstuele opdracht, komt een overeenkomst tot stand als de Klant mondeling, schriftelijk of per e-mail akkoord gaat met de opdracht en Venefica mondeling of per e-mail de opdracht bevestigt. Het is mogelijk dat Venefica de opdracht zowel mondeling als schriftelijk bevestigt.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Venefica zal zich naar beste kunnen inspannen om de diensten met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Venefica heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Venefica aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Venefica worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Venefica zijn verstrekt, heeft Venefica het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat Venefica haar diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 5. Indien voor de uitvoering van diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Venefica hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Venefica dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 6. De overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de diensten zijn afgerond.

 

Artikel 5. Afleveren van tekst en correctie

 1. Venefica levert een tekst op voor de vooraf afgesproken en door de Klant goedgekeurde prijs. In deze prijs zijn eventuele onderzoekskosten meegenomen. Ook is één correctieronde meegenomen. Bij meer correctierondes brengt Venefica € 35,- per correctieronde in rekening.
 2. Eventuele correcties die gedaan moeten worden omdat Klant onvolledig was bij de briefing en/of de informatievoorziening vooraf, komen op basis van een uurtarief van € 65,- voor rekening van de Klant.
 3. Na oplevering van de teksten is de Klant verplicht binnen een termijn van uiterlijk twee weken reactie te geven op de geleverde diensten. Bij correcties geldt, dat Klant binnen één week nadat de correcties zijn opgeleverd zijn/ haar definitieve goedkeuring geeft.

 

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Venefica en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Venefica op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Venefica en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Venefica is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Venefica goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Venefica bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Venefica gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Venefica vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de bestelling of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Venefica op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van de dienst door verzuim van de Klant of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Venefica het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van voor deze dienst bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

 

Artikel 8. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ontvangst van een mondelinge of schriftelijke bevestiging door Venefica is niet mogelijk.

 

Artikel 9. Kosten, honorering en betaling

 1. Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de dienst, welke intreden na totstandkoming van de overeenkomst, kunnen aan de Klant worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden inbegrepen verandering van lonen en sociale lasten.
 2. Alle offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen, of die het factuurbedrag van € 500 overschrijden, kan een deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen kunnen vooraf worden overeengekomen of in overleg gedurende de opdracht, indien deze opdracht zich over een langere termijn uitstrekt dan vooraf ingeschat.
 4. De door Venefica berekende tarieven zijn in euro's en exclusief btw in geval van zakelijke Klanten en inclusief btw in geval van particuliere Klanten.
 5. Venefica heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 6. Betaling dient achteraf te geschieden. Bij zakelijke Klanten geschiedt de betaling door facturatie met btw vermelding en particuliere Klanten betalen middels bankoverschrijving al dan niet voorafgegaan door een betaalverzoek.
 7. Indien er sprake is van facturatie dan dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 8. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Venefica mede te delen.
 9. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur of een betaalverzoek, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien Venefica besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen of betaalverzoeken langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10. Retentierecht

 1. Venefica, die de producten van de Klant onder zich heeft, is gerechtigd die producten onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die Venefica besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Klant, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere producten van de Klant, tenzij de Klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 2. Het recht tot retentie heeft Venefica ook in geval de Klant in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de Klant dan wel in geval de Klant onder curatele wordt gesteld.

 

Artikel 11. Levering

 1. Venefica levert tekstuele opdrachten aan per e-mail. De termijn die hierbij wordt gehanteerd is afhankelijk van het karakter van de tekst.
 2. Met het ontwerp en de ontwikkeling van websites wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
 3. Tussentijdse resultaten worden door Venefica op een eigen server geplaatst voor testdoeleinden.
 4. Venefica is niet aansprakelijk voor niet-werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hostingprovider van de Klant terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Venefica van de betreffende functionaliteit of plugin.
 5. Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Venefica kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voortvloeit.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. De leveringstermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Venefica nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is Venefica enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 4. Venefica is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Venefica is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 6. De Klant vrijwaart Venefica voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de diensten.
 7. Indien Venefica aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Venefica met betrekking tot haar diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Venefica is beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Venefica.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Venefica waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van Venefica zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Venefica of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht gedurende twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Venefica overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Venefica heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 14. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elke partij garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Venefica kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 15. Auteursrecht en intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht en eventuele andere (intellectuele) eigendomsrechten op de door Venefica geproduceerde diensten en producten berusten uitsluitend bij Venefica.
 2. Klant verwerft het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op de dienst, dat beperkt is tot de titel waarvoor het is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Klant mag het exploitatierecht zoals genoemd in artikel 14.2 niet overdragen aan derden of in (sub)licentie geven, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Eventuele exclusieve exploitatie of digitale exploitatie dient uitdrukkelijk overeengekomen te worden met Venefica.
 5. Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het exploitatierecht van Klant en is derhalve niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Elk ander gebruik, dat niet onder lid 2 van dit artikel valt of niet is overeengekomen, is een inbreuk op het auteursrecht van Venefica ter zake waarvan Klant schadeplichtig is.
 7. De schadevergoeding die Klant verschuldigd is voor inbreuk op het auteursrecht als bedoeld in lid 6 van dit artikel omvat het door Venefica geleden inkomensverlies en de door Klant gemaakte winst.
 8. Klant is verplicht bij openbaarmaking van de dienst de naam van Venefica duidelijk te vermelden, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Voor iedere inbreuk op de aan Venefica toekomende persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het recht op naamsvermelding, is de Klant rectificatie en een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van de vergoeding van de opdracht.

 

Artikel 16. Identiteit van Venefica

 1. Venefica is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73779709 en draagt btw-identificatienummer NL859661453 B01. Venefica is gevestigd aan Hollideeweg 5, 5725 BH Heusden gem. Asten.
 2. Venefica is per e-mail te bereiken via info@venefica.nl, middels de website www.venefica.nl en telefonisch op +31 493 23 43 43.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Venefica en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Venefica en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant.

 

Artikel 18. Slotbepaling

 1. Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.venefica.nl en zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail: info@venefica.nl.